Akce školní družiny

 

PODZIM: září, říjen, listopad

 

Náměty činností:

Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace v okolí školy, v prostoru a čase, vycházky do přírody – určujeme, pozorujeme a poznáváme zvířata i rostliny, výstavka ovoce a zeleniny, Podzimníčků, štafety, hry v komunitním kruhu, pohybové hry na školní zahradě a ve víceúčelové hale, didaktické hry a kvízy, Drakiáda, výtvarné soutěže dle nabídek, besedy, čerpání informací z televizních pořadů pro děti, dětských časopisů, encyklopedií a internetu, příprava školního časopisu.

 

ZÁŘÍ

Seznámení s řádem školní družiny

Poučení o bezpečnosti a chování dětí ve školní družině i mimo ni, bezpečnost při hrách ve školní družině, na vycházkách, školním hřišti i školní zahradě

Vycházka vesnicí – seznámení dětí s bezpečností při příchodu a odchodu do školy a školní družiny, seznámení s dopravními značkami v obci, bezpečném přecházení silnice

Orientace v obci – zámek, obecní úřad, lékárna, pošta, obchod, lékaři

Hry zaměřené na práci zaměstnanců OÚ, lékárny, pošty, obchodu a chování u lékaře

Pomoc při sběru kaštanů i žaludů pro zvířátka

Zápis dětí do zájmových kroužků školní družiny

 

ŘÍJEN

Podzimníčci – podzimní výstava na zámku, společná akce ZŠ a MŠ 

Oslava Halloweenu – vyřezávání dýní, čtení pohádek, tanec, zpěv, výroba přáníček, oslava v maskách po celý den

Příprava školního časopisu Počteníčko

Turnaje: Puzzliáda, Pexesiáda, Město, jméno, zvíře, věc

Sběr přírodnin, vycházka do parku a okolí školy

Sportování v zámeckém parku – běhy, průlezky, hry, kopaná, vybíjená

Zahájení práce v zájmových  kroužcích 

Den hraček – plyšové odpoledne, zvířátka z pohádek

Drakiáda – výtvarné ztvárnění, pouštění draků

 

 

LISTOPAD

Vycházka do přírody – pozorování rostlin, zvířat, změny v přírodě a její ochrana, ekologie (environmentální výchova)

Vtipnější vyhrává – soutěž v kreslení vtipů

Vlaštovkové odpoledne – soutěž ve složení vlaštovky, nejdelším doletu a hod přesnosti do kruhu

Pracovní dílna pro rodiče – příprava výrobků k drobnému prodeji

Příprava vánoční výstavky ve škole zaměřené na vodní království

Příprava kulturního programu na vánoční vystoupení

Příprava a procvičování koled na vystoupení žáků první adventní neděli u zámku ve spolupráci s dětmi z MŠ (multikulturní výchova)

Práce v zájmových kroužcích 

ZIMA: prosinec, leden, únor

 

Náměty činností:

Poučení o bezpečnosti, pobyt na čerstvém vzduchu – otužování, pozorování zimní přírody – zvířata, stromy, výrobky na vánoční výstavku, příprava soutěží a her na karneval, účast ve výtvarných soutěží dle aktuální nabídky, zimní soutěže na sněhu, zimní sporty, vánoční tradice a zvyky u nás a ve světě, znalostní soutěž pro děti, příprava školního časopisu, Slabikář dětských práv

 

PROSINEC

Mikulášská nadílka

Vánoční jarmark v obci

Tradice a zvyky Vánoc u nás a ve světě

Vánoční vystoupení na zámku

Vánoční vystoupení žáků pro děti z MŠ a seniory

Vánoční vydání školního časopisu Počteníčko

Výroba dárků pro rodiče, dopis Ježíškovi 

Vánoční čajovna, posezení u vánočního stromečku s rozbalováním dárků

Zimní sporty, pobyt na čerstvém vzduchu (výchova ke zdraví)

Práce v zájmových kroužcích 

 

LEDEN

Seznámení se Slabikářem dětských práv (multikulturní a etická výchova)

Zimní sporty, tvarování ze sněhu – zimní stavba, zvíře, legrační sněhulák (výchova ke zdraví)

Soutěž v házení sněhovou koulí na cíl a do dálky

Bílý den aneb všichni jsme dnes sněhuláci

Karneval pro děti – rej masek, taneční soutěže a hry jako odměna za vysvědčení (multikulturní výchova, etická výchova)

Soutěže v piškvorkách, Domino

Turnaj v kuželkách

Soutěž v pozornosti Dobble

Turnaj ve stolní kopané

Práce v zájmových kroužcích 

 

ÚNOR

Znalostní soutěž Riskuj, Aktivity

Vycházka zimní krajinou – pozorování přírody kolem nás (environmentální výchova)

Příprava školního časopisu Počteníčko

Výtvarná soutěž všech ŠD – dle nabídky

Oslava svátku sv. Valentýna, výroba přáníček

Zimní sporty na sněhu (výchova ke zdraví)

Soutěž o nejlepšího sněhuláka

Soutěž: Tik, tak, bum

Práce v zájmových kroužcích

Malý křížovkář – soutěž mezi dětmi

Beseda a výtvarné ztvárnění na téma -  Čím bych chtěl/a být?

 

 

JARO: březen, duben, květen

 

Náměty činností:

 

Vycházky jarní přírodou – pozorování čápů před školou na hnízdě, probouzející se přírody, rozhovory o počasí, koloběh vody v přírodě, beseda nad oblíbenou knihou, výtvarné ztvárnění hrdiny, tradice a zvyky Velikonoc u nás a ve světě, ekologická výchova, ochrana přírody, Den Země, spolupráce s okolními družinami dle aktuální nabídky, beseda o práci hasičů, výroba dárků maminkám, jarní akademie ke Dni matek ve škole.

 

BŘEZEN

Březen – měsíc knihy, beseda a výtvarné ztvárnění oblíbeného hrdiny 

Z pohádky do pohádky – znalostní test 

Jarní výzdoba školy a školní družiny 

Vycházka jarní přírodou – pozorování rostlin i zvířat (environmentální výchova) 

Tradiční výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a beseda o zásahu a práci hasičů, důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 (ochrana za mimořádných situací) Hasičská soutěž – test  - školní kolo

Soutěže pozornosti: Kimovky, Na mrkanou, Živé pexeso 

Sběr papíru (environmentální výchova) 

Oslava prvního jarního dne 

Pozorování čápů na hnízdě u školy 

Velikonoce ve škole – tradice a zvyky u nás i ve světě (multikulturní výchova)

 Práce v zájmových kroužcích

 

DUBEN

Duben – měsíc bezpečnosti, znalostní soutěž v oblasti chování chodce a cyklisty v silničním provozu, modelové situace a jejich řešení, první pomoc, ochrana

člověka a jeho chování při mimořádných situacích, zvládnutí strachu a stresu

Kopretinka – znalostní dopravní test (dopravní výchova)

Den Země – týdenní činnosti zaměřené k 22. 4. – znalostní soutěž, výtvarné pojetí, beseda k ochraně přírody, pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník), podpora kladného vztahu k přírodě, ekologie, význam třídění odpadů ve škole, v obci i doma, ekologické provozy, soutěžní stezka s úkoly, barevný den

Skákací odpoledne: do dálky, do výšky a přes švihadla

Práce v zájmových kroužcích

 

 

KVĚTEN

 Den mláďat na Školním statku v Opavě (environmentální výchova)

Nácvik na jarní akademii školy - zájmové kroužky

Výroba dárků maminkám k svátku

Vydání školního časopisu Počteníčko

 

LÉTO: červen

 

Náměty činností:

 

Vycházky do přírody, spolupráce s okolními družinami dle nabídky, Dětský den, utkání v kopané a vybíjené. Poučení dětí o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, pobytu v lese, rozdělávání ohně a o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin. Závěrečné hodnocení dětí ve školní družině.

 

ČERVEN

Dětský den  - hry, soutěže –(výchova ke zdraví, etická v.)

Den bez úrazu, první pomoc – scénky, otázky, obratnost (výchova ke zdraví)

Malý šikula, Malá šikulka (multikulturní výchova)

Sportovní aktivity v přírodě a ve víceúčelové hale

Soutěž na pískovišti Modelujeme z písku

Hodnocení celoroční práce dětí ve školní družině

 

 

Školní družina hraje významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů, vnímání vzájemných vztahů, kladení důrazu na vzájemnou pomoc, slušné jednání a ohleduplnost, střídání práce a odpočinku.

Školní družina zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času, rozvíjení svých zájmů v zájmových kroužcích, rozvoj v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a vybaveností dětí vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

 

 

Zpracovala: vychovatelka Jana Sklepková   V Litultovicích dne: 1. 9. 2017