Počítačový kroužek

Do kroužku práce na počítači chodí 12 žáků ze 4. ročníku. Vede je učitelka Mgr. Lenka Krömrová.

Tento rok se budou žáci zabývat prohlubováním svých znalostí v programu Kreslení a v textovém editoru Word. Své počítačové výtvory budou prezentovat na výstavkách školy a své vědomosti zkusí využít v hodinách vlastivědy či přírodovědy při práci na drobných projektech.