Co nabízíme                       

 

·       trojtřídní venkovskou školu rodinného typu v klidné oblasti, obklopenou zelení, úzce propojenou s přírodou

·       klidné a bezpečné prostředí s menšími počty žáků ve třídách, které umožňují úzký kontakt žáků s učiteli

·       estetické prostředí a funkční vybavení tříd

·       školu otevřenou komunikaci a spolupráci

·       pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího „Školní strom života“, vytvořeného podle modelového programu Tvořivé školy, uplatňujeme moderní metody učení – činnostní a prožitkové učení, kooperativní učení, projekty, komunitní kruh, interaktivní výuka

·       realizujeme inkluzivní vzdělávání – využíváme nejen nové trendy učení, ale také nové přístupy v pedagogické diagnostice, motivační charakter hodnocení, provádíme prevenci školní neúspěšnosti (zaměřujeme se na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami)

·       vytváříme vhodné podmínky pro žáky nadané

·       rozvíjíme schopnosti a dovednosti žáků, které jsou potřebné pro život

·       vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za jednání vůči přírodnímu prostředí

·       vytváříme pestrou nabídku kroužků - anglický jazyk, počítače, hra na flétnu, výtvarné činnosti, sportovní hry, náprava poruch učení

·       pořádáme tradiční kulturní a sportovní akce pro žáky, vytváříme nové

·       pořádáme akce pro veřejnost – výstavy, žákovská vystoupení, sběrové aktivity

·       jezdíme na výlety, exkurze, chodíme do přírody

·       rozvíjíme spolupráci s jinými školami v okolí

·       prezentujeme činnost školy v místním tisku a na webových stránkách