Informace o nás

 

Základní škola v Litultovicích má stodvacetiletou tradici. Od roku 2003 funguje jako příspěvková organizace. Ve školním roce 2007/2008 došlo ke sloučení Základní školy a Mateřské školy v Litultovicích do jednoho právního subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola Litultovice, okres Opava, příspěvková organizace. V červenci 2013 došlo k rozdělení Základní školy a Mateřské školy na dva oddělené subjekty. Název naší školy byl upraven na Základní škola Litultovice, příspěvková organizace.

Ve školním roce 2023/2024 je Základní škola v Litultovicích organizována jako trojtřídní se dvěma odděleními školní družiny. Plní funkci spádové školy pro okolní obce (Litultovice, Lhotka, Životské Hory, Hlavnice, Bohdanovice). Od 1. 9. 2023 ji začalo navštěvovat 48 žáků 2., 3. a 45 ročníku, do školní družiny bylo zapsáno 47 žáků všech ročníků.

Jedná se o venkovskou školu rodinného typu, která rovněž plní funkci služby veřejnosti. Základem je rovnocenná spolupráce pedagogů, rodičů a žáků, založená na partnerských vztazích.  

Výchovná činnost školy probíhá v těchto oblastech, které  prolínají všemi vyučovacími předměty:

 

·       primární prevence společensky nežádoucích jevů

·       výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu

·       environmentální (ekologická) výchova

·       multikulturní výchova

·       etická výchova

·       dopravní výchova

·       ochrana člověka za mimořádných situací

 

 

Pro školní rok 2021-2025 byla vytvořena nová koncepce rozvoje školy. Priority pro toto období:    

·       nadále zkvalitňovat práci v oblasti výchovy a vzdělávání

·       realizace projektu rekonstrukce školní budovy (fotovoltaika, tepelné čerpadlo, půdní vestavba, třída, kabinet, školní družina) - ve spolupráci se zřizovatelem zajišťovat i jiné formy financování školy – granty, projekty, sponzorství

·       zkvalitnění výuky Tv a rozšíření nabídky mimoškolních činností, především zájmových kroužků

·       vylepšovat a modernizovat materiálně technické vybavení školy

·       nadále zlepšovat systém komunikace a spolupráce mezi školou, rodiči, obcí a okolními školami

·       nadále rozvíjet systém bezpečné venkovské školy rodinného typu, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo

 

Pozitiva školy:

·         trojtřídní venkovská škola rodinného typu v klidné oblasti, obklopená zelení, úzce propojena s přírodou

·         menší počty žáků ve třídách, které umožňují úzký kontakt žáků s učiteli

·         téměř neexistující sociálně patologické jevy

·         asi 90% žáků je zapojeno do mimoškolních aktivit (kroužky)

·         pořádání tradičních kulturních a sportovních akcí

 

Negativa školy:

·       stará školní budova, – chybí odborné učebny (informatiky, výtvarných činností), samostatná školní družina, školní knihovna

 

Materiálně technické podmínky

Více než 100 let stará rekonstruovaná budova školy nadále prochází různými úpravami, ale v současné době příliš nevyhovuje novým požadavkům moderní školy. V osmdesátých letech 20. století proběhla rekonstrukce stropů a výměna oken. V roce 1998 byla vybudována nová plynová kotelna. V rámci ekologizace provozu školy proběhla modernizace osvětlení ve třídách a výměna nefunkčních ventilů topení za termostatické. V roce 2005 byla vybudována nová výdejna stravy s příjezdovou rampou a upravena stávající jídelna. V roce 2006 byl do školy nainstalován elektronický zabezpečovací systém. V roce 2010 byl vytvořen nový projekt na dostavbu a modernizaci školní budovy. V roce 2011 byly zabudovány nové vstupní dveře. Pravidelně probíhají drobné opravy a údržba budovy a školní zahrady.

Všechny prostory školy (učebny, chodby, jídelna) jsou čisté, světlé a vkusně esteticky upravené. Na vzhledu školy a školní zahrady se podílejí žáci i učitelé, kteří pravidelně obměňují výzdobu interiéru a upravují okolí školy. Třídy jsou vybaveny moderními lavicemi, novou audio a video technikou, součástí každé třídy je relaxační koutek. Ke zpestření výuky bylo zakoupeno mnoho nových pomůcek, které jsou hojně využívány.  Do školní družiny jsou každoročně zakoupeny nové hračky, hry a sportovní vybavení. V době volna a přestávek mohou žáci využívat odpočinkové kouty a PC kouty ve třídách, za pěkného počasí také školní zahradu s posezením. Vyučující mají pro svou práci k dispozici PC kout v učebně a počítač ve sborovně s volným přístupem na internet, kopírku, scanner a tiskárnu. V současné době mají žáci i pedagogové k dispozici třídu s dvaceti pěti notebooky. 

Hlavní úkoly ke zlepšení materiálně technických podmínek – v partnerství s městysem Litultovice

.          realizace projektu rekonstrukce školní budovy (oprava elektrických obvodů, zavedení fotovoltaických panelů na školu, pořízení tepelného čerpadla země vzduch apod.) - ve spolupráci se zřizovatelem zajišťovat i jiné  formy financování školy – granty, projekty, sponzorství

·       formou přístavby zlepšit prostorové a hygienické podmínky pro pracovníky školy a pro žáky – samostatná sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, archiv, žákovská šatna

·       modernizovat vybavení učeben, školní družiny, šaten, sborovny – nákup nového nábytku

 

v Litultovicích 1. 9. 2023                      Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy