Letem světem

 

ZÁŘÍ

 
- žáci 4. ročníku si připravili pracovní složku na celoroční projetk Letem světem
- žáci 4. ročníku se seznámili s okolím Dolních Věstonic, s muzeem a Věstonickou venuší. K tomuto tématu vytvářeli plakátky, vyhledávali obrázky
- žáci 4. ročníku četli ukázky z knihy Lovci mamutů
- žáci 2. ročníku po celý měsíc pracovali napříč vyučovacími předměty s projektem ježeček, kde získávali body za plnění úkolů, soutěží, kvízů, na konci měsíce      byli vyhodnoceni žáci s největším počtem bodů
- žáci 2. ročníku se v hodinách prvouky seznamovali s jehličnatými a listnatými stromy, které rostou v ČR a našli je také v blízkosti školy, žáci sbírali kaštany a        žaludy pro lesní zvířátka na zimu, některá zvířátka se naučili vyslovovat anglicky a určili, která můžeme pozorovat v lese
- žáci 2. ročníku si v hodinách pracovních činností donesli listy jehličnatých a listnatých stromů a jejich plody, pojmenovali je a z nasbíraných přírodních         materiálů   si vyrobili Podzimníčky, které vystavili ve škole
- žáci 5. ročníku si v hodinách vlastivědy naplánovali práci a nápady, které by byly je zajímaly pod pojmem Letem světem - zajímavá místa v ČR, později i historie ČR, vytvořili si složku, do které si budou tyto postřehy ukládat
- žáci 5. ročníku začali práci ve své třídní soutěži o co nejvíce informací z ČR
 

ŘÍJEN

 
- žáci 4. ročníku četli české pověsti a vytvořili komiks k některým pověstem
- žáci 2. ročníku pracují s projektem srnka, kde získávají body např. za znalostní soutěže
- žáci 2. ročníku pokračují ve sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka na zimu
- žáci 2. ročníku v hodinách prvouky pozorovali lesní plody a houby, které rostou v našich lesích a určovali, které z nich jsou jedlé a které jedovaté
- žáci 5. ročníku v hodinách přírodovědy poznávají horniny okolo nás
- žáci 5. ročníku se také aktivně zapojují do sběru kaštanů a žaludů
- žáci 5. ročníku vytvářeli s donesených přírodnin výrobky podle své fantazie - Podzimníčky
- žáci 4. ročníku tvořili Podzimníčky z přírodnin a zapojili se do sběru kaštanů a žaludů
- žáci 4. ročníku začali četbu knihy Dějiny očima psa, kde se seznamují s dějinami naší země tak trochu jinak
- žáci 4. ročníku si připomněli svátek Cyrila a Metoděje
 - žáci 2. ročníku během distanční výuky si připomněli svátek Halloween, jak se slaví u nás a jak ve světě
 

LISTOPAD

 
- žáci 4. ročníku pracovali s tradicemi sv. Martina, počítali objednávku menu na sv. Martina
- žáci 4. ročníku se seznamovali se státním svátkem 17. listopadu a s jeho historií
-  žáci 2. ročníku pracovali na téma rodina, zjistili, jak je rodina důležitá, jak jim pomáhá při distanční výuce, jak naopak oni pomáhají doma, seznámili se s Ájou       a její rodinou a sledovali video Teo a jeho rodina
- žáci 2. ročníku plní úkoly s projektem lištička napříč vyučovacími předměty
- žáci 2. ročníku se v literární výchově seznamují s českými i zahraničními spisovateli a ilustrátory, donesli si knihy, které doma přečetli a seznámili s nimi ostatní    žáky
- žáci 4. ročníku se seznámili s tradicemi a pranostikami na sv. Ondřeje
- žáci 5. ročníku se v hodinách vlastivědy dále a podrobněji seznamovali s kraji ČR, památkami a zajímavostmi. Pracovali s mapou ČR.
- žáci 5. ročníku se v hodinách literární výchovy věnovali četbě pověstí z jednotlivých částí ČR, snažili se porozumět nářečím
 
PROSINEC
 
- žáci 2. ročníku v hodinách prvouky si vyprávěli o naší vlasti - o hlavním městě Praha, probrali státní symboly, složili státní znak, vybarvili vlajku, poslechli si       hymnu a řekli si, o čem se v ní zpívá
- žáci 4. ročníku si povídali na téma advent a sv. Barbora a vypracovali pracovní list
- žáci 2. ročníku si připomněli svátek sv. Barbory a sv. Mikuláše, natrhali do vázy barborky a trénovali na Mikuláše básničky a říkanky
- žáci 4. ročníku četli o vzniku adventního kalednáře a otevírali netradiční adventní kaledendář vyjmenovaných slov
- žáči 4. ročníku si připomněli tradice sv. Lucie a vytvořili ilustrace k pranostikám na tento den
- žáci 5. ročníku si v každém týdnu Adventu formou otázek zopakovali tradice a zvyky Vánoc. 
- žáci 5. ročníku začali pracovat s mapou Evropy a postupně se seznamovali s okolními státy ČR
- žáci 2. ročníku každé adventní pondělí ve škole zapálili svíci na adventním věnci a vyprávěli si o tradicích a vánočních zvycích, zasoutěžili si ve vánočním kvízu
- žáci 2. ročníku plnili úkoly s projektem divočák napříč vyučovacími předměty 
- všichni žáci si připomněli tradici předávání dárků na Vánoce, když vymýšleli dárky pro své spolužáky. Učili se nejen darovat, ale také přijmout dárek.
 
 

LEDEN

 
- žáci 2. ročníku si společně četli české pověsti o kněžně Libuši a praotci Čechovi, o Ctriradovi a Šárce, Bivojovi a Krokových dcerách, Blanických rytířích a z pověstí si udělali zápis do čtenářského deníku
- žáci 2. ročníku si přečtli řecké báje a pověsti, např. o Ikarovi, příběh Noemovy archy, který znali z hodin náboženství a dětské bible
- žáci 2. ročníku plní úkoly s projektem jezevec napříč vyučovacími předměty
- žáci 2. ročníku v hodinách prvouky si vypráví o svém těle, jak o něho pečovat a o svém zdraví a hygieně
- žáci 2. ročníku se seznamují s autorem knihy Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, Václavem Čtvrtkem a ilustrátorem Zdeňkem Smetanou a v dopoledních i odpoledních hodinách si čtou příběhy Křemílka a Vochomůrky a porovnávají je s příběhy na internetu
- žáci 4. ročníku se seznámili s knihami českého autora Vojtěcha Steklače a četli ukázky z jeho knihy
- žáci 4. ročníku pracovali v českém jazyce s textem o nejvyšší hoře a nejdelší řece naší republiky, ukazovali si tok řeky Vltavy a její přítoky
- žáci 4. ročníku si připomněli státní svátek upálení mistra Jana Husa v souvislosti s učivem o husitských bojích
- žáci 2. ročníku oslavili vysvědčení v maskách soutěžemi a kvízy se znalostmi z pohádek a o Praze
- žáci 5. ročníku si v online hodinách připomněli tradice na počátku nového roku
- žáci 5. ročníku se v hodinách vlastivědy věnovali přírodě v ČR - rostlinám a živočichům, dále si zopakovali znalosti o obyvtelstvu ČR, povrchu a vodstvu
 
 

ÚNOR

 
- žáci 2. ročníku pokračují celý měsíc projektem veverka, který se prolíná všemi vyučovacími hodinami soutěžemi, kvízy a za své znalosti získávají body
- žáci 2. ročníku oslavili svátek sv. Valentýna, oblékli si něco červeného, plnili soutěžní úkoly z pracovního listu, vyrobili si svou valentýnku a z perníkového těsta vykrojili srdíčka a ozdobili je citrónovou polevou
- žáci 2. ročníku si připomněli, co je to masopust, masopustní úterý a popeleční středa
- žáci 4. ročníku četli o masopustu a vytvořili pozvánku na masopustní rej nebo průvod masek
- žáci 4. ročníku četli pověst o Golemovi v souvislosti s Rudolfem II.
- žáci 2. ročníku čtou knihu J. Rysky Martin v ráji a seznamují se s životem na vesnici
- žáci 2. ročníku v hodinách literární výchovy si donesli z domu knihu, kterou doma čtou a představili ji ostatním spolužákům a přečetli úryvek z knihy
- žáci 5. ročníku začali číst knihu V. Steklače - Rychlé šípy
- žáci 5. ročníku vymýšleli básně ke sv. Valentýnu
 

BŘEZEN

 
- žáci 4. ročníku poznávali státní symboly České republiky
- žáci 2. ročníku si v hodinách čtení a prvouky vyprávěli o jaru na vesnici, naučili se poznávat první jarní rostliny, poslouchali zpěvy vrabce, skřivana, holuba, naučili se je pojmenovat
- žáci 2. ročníku si v hodinách čtení a prvouky vyprávěli o pranostikách na únor a březen, vyprávěli si o lidovém svátku Hromnici a podívali se na výukové video z pořadu ČT - EDU
- žáci 4. ročníku vytvořili ze svých fotek jarních květů prezentaci
- žáci 4. ročníku pracovali s texty týkajících se velikonočních zvyků
- žáci 2. ročníku si v hodinách čtení vyprávěli o velikonočních svátcích, naučili se říkanku a rozpočítadlo, vyprávěli si o tradicích a zvycích nejen u nás, ale také ve Velké Británii, naučili se některá anglická slovíčka a poslechli tradiční anglickou písničku Hot cross buns
- žáci 5. ročníku pro přiblížení učiva o době vlády Marie Terezie čtou úryvky z knihy Hanýžka a Martínek J.Š.Baara
- žáci 5. ročníku si zopakovali znalosti o J.A.Komenském a význam jeho díla pro naše školství
 

DUBEN

 
- žáci 2. ročníku se seznámili s novou knihou, kterou budou společně číst,  Jiří Kafka: Jak Lucka vysvobodila prince Pašajdu
- žáci 2. ročníku v hodinách prvouky a čtení si četli a vyprávěli o včele medonosné, tajemství úlu, o úlohách matky - dělnic - trubců, dívali se na výukové video a procvičovali paměť pexesem 
- žáci 4. ročníku modelovali mapu pohoří ČR na školní zahradě
- žáci 2. ročníku osázeli jeden vyvýšený záhon u školy zeleninou, vyprávěli si, jak je zdravá, vyzkoušeli si setí mrkve a ředkviček, v průběhu roku se budou o záhon starat a nakonec ochutnají, co si sami vypěstovali
- žáci 2. ročníku oslavili svátek Den Země, vyprávěli si, jak můžeme chránit naši přírodu a jak se k ní chovat, jak třídit odpad a co můžeme všechno vytřídit, vyrobili si pomůcku k procvičování třídění odpadu, přemýšleli, čím vším můžeme šetřit
- žáci 5. ročníku oslavili Den Země, vymýšleli slohovou práci na téma: Jak já mohu přispět k ochraně přírody a na pracovníl listu roztřídili odpad do správných kontejnerů
- žáci 4. ročníku vypracovali ke Dni Země plakátek o výfukových plynech, nakreslili obrázek, co by mohlo být místo parkovišť
- žáci 4. ročníku pracovali na téme Čarodějnice - vytvořili čarodějnici z papíru, počítali slovní úlohy na toto téma, vymýšleli si nová jména a věty na čarování
 

KVĚTEN

 
- žáci 4. ročníku se účastnili projektového dne ve škole na téma "Na statku". Získávali informace o ovcích a navšívili zahradu svého spolužáka, kde mají jehňata, vypracovali plakát na toto téma.
- žáci 4. ročníku připravovali pro své spolužáky pozvánku na zajímavá místa v Moravskoslezském kraji.
- žáci 4. ročníku vyhledávali informace o léčivých bylinách a osadili bylinkami vyvýšené záhony vedle školy
- žáci 2. ročníku pro své maminky k svátku vyrobili přáníčka, papírovou kytici a naučili se báseň, kterou maminkám popřáli
- žáci 2. ročníku ochutnávali první výpěstky -  ředkvičky a nápoj z máty
- žáci 2. ročníku se seznámili s novou knihou Kamarádi to nevzdávají a vyprávějí si, jak je důležité mít kamarády
- žáci 5.ročníku navštívil naše hlavní město Prahu a podívali se na památky, o kterých se učili ve vlastivědě
 

ČERVEN

 
- žáci 2. ročníku oslavili Den dětí soutěžemi v prvouce, čtení a ve slovíčkách z anglického jazyka, za splněné úkoly dostávali smajlíky, na konci dne se soutěžení vyhodnotilo a tři nejúspěšnější žáci byli odměněni, každý žák dostal diplom a sladkou odměnu
- žáci 2. ročníku v hodinách literární výchovy donesli svou rozečtenou knihu, představili ji, přečetli z ní úryvek a vyzkoušeli si, jak se dál dá v hodině s knihou pracovat a vypisovali citace a k nim připisovali vlastní komentáře
- žáci 4. ročníku se zabývali zajímavostmi jednotlivých krajů ČR
- žáci 4. ročníku se učili vyhledávat v jízdním řádu autobusů nebo vlaků
-žáci 5.ročníku na výletě do lesů v okolí deštné poznávali rostliny, stopy zvířat, naučili se orientaci v neznámém terénu, zásady trampování
-žáci 5.ročníku navštívili usedlost Lebedových, kde si zopakovali vědomosti o lese a lesních zvířatech, projeli se na koni